Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

ANBI

ANBI status Johanneskerk en (deel)gemeenten

De Johanneskerk is een samenwerkingsgemeente in Amersfoort van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Deze laatste groepering maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als wijkgemeente van bijzondere aard. Zowel de Johanneskerk als geheel, als de drie deelgemeenten afzonderlijk zijn, vanwege de binding met hun landelijke koepelorganisatie, door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).   

 

Kerkelijke bijdragen en giften

U kunt uw kerkelijke bijdrage of een (periodieke) gift doen aan de Johanneskerk als geheel of aan één van de deelgemeenten afzonderlijk. Kerkelijke bijdragen en giften kunnen worden opgevoerd als aftrekpost van de inkomstenbelasting. Daarvoor geldt echter een drempel van 1% van het belastbare inkomen. Deze drempel kan men vermijden door een periodieke gift te doen. Voor de Belastingdienst dient u dan een overeenkomst af te sluiten met de Johanneskerk als geheel of met een van de deelgemeenten. Gedeeltelijk al ingevulde formulieren vindt u hieronder. U kunt aangeven welk bedrag u de komende 5 jaar jaarlijks schenkt. Dat levert in veel gevallen een belastingvoordeel op, dat u aan de kerkelijke (deel)gemeente ten goede kunt laten komen.  [1] Wanneer u het formulier na invulling van het bedrag en ondertekening aan een van de penningmeesters of een kerkenraadslid ter hand stelt, zorgt die voor verdere afhandeling.

 

Nalatenschappen

Indien u na uw overlijden een bedrag wilt nalaten aan de kerk, moet dat in uw testament worden opgenomen via een notaris. 

 

Gegevens

Stichting Financiële Samenwerking DoReVH (Johanneskerk)

RSIN: 811048032

Bankrekeningnummer: NL63 INGB 0000 3152 03

Penningmeester: Dhr. H. Diephuis, tel.: 0341 413192

(Download hieronder de SFS schenkingsovereenkomst)

 

 

Doopsgezinde Gemeente Amersfoort

RSIN: 002562790  (Groepsbeschikking Algemene Doopsgezinde Sociëteit)

De site van de Doopsgezinden is www.doopsgezind.nl

Bankrekeningnummer: NL80 INGB 0000 1561 08

Penningmeester: Mw. P.M. de Jong-Van der Gevel, tel.: 033 4551960

(Download hieronder de Do schenkingsovereenkomst)

 

Remonstrantse Gemeente Amersfoort

RSIN: 002611107 (Groepsbeschikking Remonstrantse Broederschap)

De site van de Remonstranten is www.remonstranten.org

Bankrekeningnummer: NL12 INGB 0000 1228 00

Penningmeester: Dhr. H. Heimensen, tel.: 033 2453450

(Download hieronder de Re schenkingsovereenkomst)


Vrijzinnig Protestanten als Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere Aard te Amersfoort

RSIN: 824126440

Bankrekeningnummer: NL 59 INGB 0008 0870 12              

Penningmeester: Dhr. H. H. Diephuis, tel.: 0341 413192

(Download hieronder de PWBA schenkingsovereenkomst)

 


Adresgegevens Johanneskerk

Het adres van de Johanneskerk en de drie gemeenten is: Westsingel 30, 3811 Amersfoort.

Telefoonnummer secretaris kerkenraad: 033 4617650 (Mevr. J. Maris).

E-mail adres: jf.maris@hotmail.com.nl


Bestuur en verantwoording:

Het bestuur van de Johanneskerk wordt gevormd door een gezamenlijke kerkenraad die als volgt is samengesteld: minimaal twee leden van elk der afzonderlijke gemeenten, die worden gekozen door en uit de leden, alsmede de predikant.

Het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de samenwerkingsgemeente is ondergebracht bij de bovengenoemde Stichting Financiële Samenwerking DoReVH, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering van de samenwerkingsgemeente is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De voorzitter van de gezamenlijke kerkenraad is dhr. J. Wilschut, tel. nr. 033 4725374; de secretaris is mevr. J. Maris, tel. nr. 033 4617650.  De samenstelling van de voltallige kerkenraad kan worden gevonden op Kerkenraad.

De Johanneskerk heeft in dienst: een predikant (deeltijd), een organist (deeltijd) en een jongerenwerker (deeltijd). Deze beroepskrachten worden beloond volgens de rechtspositieregelingen van de PKN.

De leden van de kerkenraad en (advies) commissies functioneren als vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.

 

De Doopsgezinde Gemeente Amersfoort heeft een predikantenfonds. Vanuit dit fonds wordt doorgaans € 10.000 per jaar bijgedragen aan de predikantskosten van de Johanneskerk. Dit bedrag wordt in de jaarrekening van de Johanneskerk verantwoord onder 'giften'. Het beheer van dit vermogen is opgedragen aan een professionele vermogensbeheerder. Penningmeester: Mw. P.M. de Jong-Van der Gevel, tel.: 033 4551960.

 


[1] Alle informatie over belastingvoordelen bij giften (inclusief kerkelijke bijdragen) kan worden gevonden op www.belastingdienst.nl  U zoekt dan onder ‘giften’. Een eenvoudig rekenmodel om het belastingvoordeel te berekenen vindt u bij http://kerkbalans.nl/schenkcalculator

 

Documentatie beschikbaar:

Als u iets wilt weten de organisatie en de doelstellingen van de Johanneskerk, kunt u de volgende documenten raadplegen en downloaden:


Download hier een invulformulier voor de belasting

schenkingsovereenkomst SFS 221.0KB 07 Dec 2017 05:49

schenkingsovereenkomst Do 219.5KB 07 Dec 2017 05:52

schenkingsovereenkomst Re 219.3KB 07 Dec 2017 05:56

schenkingsovereenkomst PWBA 221.6KB 07 Dec 2017 05:57

Stichting Financieële Samenwerking (SFS)

SFS Financiële Jaarstukken 2017.pdf 983.5KB 04 Jul 2017 05:11
Regelement samenwerkingsverhouding.pdf 394.1KB 04 Jul 2017 05:27

Aanvullende documenten 2017

Diaconie 2016 (balans en exploitatie) en begroting 2017.pdf 11.7KB 18 Apr 2017 06:59
Financieel-verslag-2015-Doopsgezind-Predikantenfonds-Amersfoort.xls 64.5KB 18 Apr 2017 07:03
Beleidsplan 2017-2021 Johanneskerk.pdf 451.2KB 04 Jul 2017 05:46
verslag Jaarvergadering 28 mrt 2017.pdf 371.7KB 19 Oct 2017 05:41

 

U kunt altijd contact opnemen met één van de genoemde penningmeesters of andere ambtsdragers.


[1] Alle informatie over belastingvoordelen bij giften (inclusief kerkelijke bijdragen) kan worden gevonden op www.belastingdienst.nl. U zoekt dan onder ‘giften’. Onder ‘periodieke giften’ kunt u tevens een formulier vinden voor de (onderhandse) acte.