Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

ANBI

 

ANBI status Johanneskerk en (deel)gemeenten

De Johanneskerk is een samenwerkingsgemeente in Amersfoort van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. De laatste groepering valt samen met de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Amersfoort. De vrijzinnig hervormden maken deel uit van de Protestantse Gemeente te Amersfoort als wijkgemeente van bijzondere aard. Zowel de Johanneskerk als geheel, als de drie gemeenten afzonderlijk Ė door de binding met hun landelijke koepelorganisatie - zijn door de Belastingdienst erkend zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 


Kerkelijke bijdragen en giften

U kunt uw kerkelijke bijdrage of een (periodieke) gift doen aan de Johanneskerk of aan ťťn van de gemeenten afzonderlijk. Kerkelijke bijdragen en giften kunnen worden opgevoerd als aftrekpost van de inkomstenbelasting. Daarvoor geldt echter een drempel van 1% van het belastbare inkomen. Deze drempel kan men vermijden door een periodieke gift te doen. Voorheen was daarvoor een notariŽle acte vereist, maar per 1-1 2014 is daarvoor een onderhandse acte voldoende. Daarin kunt u aangeven dat u de komende 5 jaar een (ongeveer) gelijkblijvend bedrag schenkt. Het voordeel is dat u meer belasting terugkrijgt. 1


Nalatenschappen

Indien u na uw overlijden een bedrag wilt nalaten aan de kerk moet dat in uw testament worden opgenomen via een notaris.  

De volgende gegevens zijn van belang:

Stichting FinanciŽle Samenwerking DoReVH (Johanneskerk)

RSIN: 811048032

Bankrekeningnummer: NL63 INGB 0000 3152 03

Penningmeester: Dhr. H. Diephuis, tel.: 0341 413192

 

Doopsgezinde Gemeente Amersfoort

RSIN: 002562790  (Groepsbeschikking Algemene Doopsgezinde SociŽteit)

De site van de Doopsgezinden is www.doopsgezind.nl

Bankrekeningnummer: NL80 INGB 0000 1561 08

Penningmeester: Mw. P.M. de Jong-Van der Gevel, tel.: 033 4551960

 

Remonstrantse Gemeente Amersfoort

RSIN: 002611107 (Groepsbeschikking Remonstrantse Broederschap)

De site van de Remonstranten is www.remonstranten.org

Bankrekeningnummer: NL12 INGB 0000 1228 00

Penningmeester: Dhr. H. Heimensen, tel.: 033 2453450

 

Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Amersfoort

RSIN: 008560985

De site van de PKN is www.protestantsekerk.nl

Bankrekeningnummer: NL46 INGB 0000 3240 45

Penningmeester: Dhr. H. H. Diephuis, tel.: 0341413192

 

Adresgegevens Johanneskerk:

Het adres van de Johanneskerk en de drie gemeenten is: Westsingel 30, 3811 Amersfoort.

Telefoonnummer secretaris kerkenraad: 033 4617650 (Mevr. J. Maris).

E-mail adres: jf.maris@hotmail.com.nl


Bestuur en verantwoording:

Het bestuur van de Johanneskerk wordt gevormd door een gezamenlijke kerkenraad die als volgt is samengesteld: minimaal twee leden van elk der afzonderlijke gemeenten, die worden gekozen door en uit de leden, alsmede de predikant.

Het beheer van de financiŽle middelen en de gebouwen van de samenwerkingsgemeente is ondergebracht bij de bovengenoemde Stichting FinanciŽle Samenwerking DoReVH, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering van de samenwerkingsgemeente is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De voorzitter van de gezamenlijke kerkenraad is dhr. J. Wilschut, tel. nr. 033 4725374; de secretaris is mevr. J. Maris, tel. nr. 033 4617650.  De samenstelling van de voltallige kerkenraad kan worden gevonden op Kerkenraad.

 

De Johanneskerk heeft in dienst: een predikant (deeltijd), een organist (deeltijd) en een jongerenwerker (deeltijd). Deze beroepskrachten worden beloond volgens de rechtspositieregelingen van de PKN.

De reguliere leden van de kerkenraad en (advies) commissies functioneren als vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.


De Doopsgezinde Gemeente Amersfoort heeft een predikantenfonds. Vanuit dit fonds wordt doorgaans € 10.000 per jaar bijgedragen aan de predikantskosten van de Johanneskerk. Dit bedrag wordt in de jaarrekening van de Johanneskerk verantwoord onder 'giften'. Het beheer van dit vermogen is opgedragen aan een professionele vermogensbeheerder. Penningmeester: Mw. P.M. de Jong-Van der Gevel, tel.: 033 4551960.

 

Documentatie beschikbaar:

Als u iets wilt weten de organisatie en de doelstellingen van de Johanneskerk, kunt u de volgende documenten raadplegen en downloaden:


Stichting FinancieŽle Samenwerking (SFS)

SFS FinanciŽle Jaarstukken 2017.pdf 983.5KB 04 Jul 2017 05:11
Regelement samenwerkingsverhouding.pdf 394.1KB 04 Jul 2017 05:27
Plan van Aanpak FinanciŽn SFS (def).pdf 381.9KB 03 Oct 2017 13:48

Aanvullende documenten 2017

Diaconie 2016 (balans en exploitatie) en begroting 2017.pdf 11.7KB 18 Apr 2017 06:59
Financieel-verslag-2015-Doopsgezind-Predikantenfonds-Amersfoort.xls 64.5KB 18 Apr 2017 07:03
Beleidsplan 2017-2021 Johanneskerk.pdf 451.2KB 04 Jul 2017 05:46
verslag Jaarvergadering 28 mrt 2017.pdf 371.7KB 19 Oct 2017 05:41

 

U kunt altijd contact opnemen met ťťn van de genoemde penningmeesters of andere ambtsdragers.


[1] Alle informatie over belastingvoordelen bij giften (inclusief kerkelijke bijdragen) kan worden gevonden op www.belastingdienst.nl. U zoekt dan onder Ďgiftení. Onder Ďperiodieke giftení kunt u tevens een formulier vinden voor de (onderhandse) acte.