Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Diaconie

De Johanneskerk-gemeente wil zich bewust zijn van haar plaats in de samenleving en streeft ernaar oog en oor te hebben voor de problemen in  de maatschappij. De diaconie van de Johanneskerk heeft als opdracht dit streven gestalte te geven en daarbij de kerkgemeenschap zoveel mogelijk te betrekken. Ze werkt samen met de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort en met de Raad van Kerken in Amersfoort. De diaconie van de Johanneskerkgemeente ondersteunt –vooral kleinschalige-  projecten in de regio-Amersfoort, maar ook (ver) daarbuiten. Personen die in moeilijkheden zijn, binnen en buiten de gemeente, kunnen een beroep op de diaconie doen.

In de tijd van Advent organiseert de diaconie een Adventsviering met een gezamenlijke maaltijd voor jong en oud.


De diakenen assisteren bij de maaltijdvieringen (Avondmaal) en delen dan brood en wijn uit naast de predikant. 


De diaconie stelt het collecterooster op. Informatie over de collectedoelen vindt u in de Johannesbrief; ook tijdens de dienst komt de bestemming van de collecte ter sprake. Voor alle collectes in de Adventstijd wordt jaarlijks één doel gekozen, dat in en rond de diensten extra aandacht krijgt. Voor de Lijdenstijd geldt hetzelfde.

Het is mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Dat is voordelig voor alle partijen: de bonnen zijn fiscaal aftrekbaar en de kerk is af van de kosten die het inleveren van geld bij de bank met zich meebrengt. U kunt ze ook gebruiken voor de collecte aan het einde van de dienst, bestemd voor onze eigen gemeente. Er zijn bonnen van €1 en van €3 per stuk. Ze worden verstrekt per vel van tien stuks en zijn te krijgen bij Harm en Bouwien Heimensen.
 
Ook kunt u via een bankoverschrijving bijdragen aan het werk van de diaconie. Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL11 INGB 0000 131451, ten name van Diaconie van de DoREJo-gemeente te Amersfoort. Als u met uw gift een speciale bestemming op het oog heeft, kunt u dat bij uw overschrijving kenbaar maken.

Met vragen en opmerkingen omtrent het werk van de diaconie, bijvoorbeeld over collectedoelen, kunt u terecht bij contactadres diaconie@johanneskerk.nl. Of in dringende gevallen bij Noor Naaborgh tel 033-4725374. Ook uw suggesties zijn welkom!