Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Overige partners in AmersfoortProtestantse Gemeente Amersfoort

Dit is een samenwerkingsverband van tien wijkgemeenten – verspreid over de stad - en één pioniersplek. Werkterreinen zijn onder andere:
-       Kerk en Samenleving: o.a. armoedebestrijding, hulp aan asielzoekers
·       Communicatie: o.a. kerkpagina in huis-aan-huis blad De Stad Amersfoort, Radio K.I.K..
 Het Vrijzinnig- Protestantse deel van onze gemeente is deel van de Protestantse gemeente Amersfoort.


Raad van Kerken Amersfoort
 
De raad van kerken Amersfoort is een lokaal verbond van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen. De Raad heeft tot taak zich te beraden over de eenheid van de kerken in de stad, en ook zich te bezinnen op vragen aangaande christelijk geloof, kerk en samenleving.
Raad van Kerken Amersfoort


Amersfoorts platform voor levensbeschouwingen en religies

 

Bij dit platform ontmoeten mensen elkaar van de vele religies die in Amersfoort voorkomen: van christelijke kerken tot humanistisch verbond, van joodse gemeente tot hindoe gemeenschap, van moskeeën tot boeddhistische gemeenschap. Doelstellingen zijn:

·      Vorm geven aan de dialoog tussen de religies.

·      Stimuleren van de sociale samenhang in de stad.

·      Bevorderen dat in elke eigen kring, het respect voor andersdenkenden groeit.

·      Centraal aanspreekpunt zijn voor de gemeentelijke overheid.

Jaarlijks wordt in het voorjaar een Stadsgesprek georganiseerd waar alle inwoners van de stad worden uitgenodigd aan deel te nemen.

Amersfoorts platform voor levensbeschouwingen en religies