Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Profiel

De Johanneskerk is een gemeenschap van zoekers, vinders, mensen gericht op samenzijn. Sommigen zijn al heel lang bij de Johanneskerk thuis, anderen gaan kortdurend mee of nemen nu en dan ergens aan deel. Velen komen uit een ander kerkgenootschap over, maar er zijn ook mensen die niets met geloof hadden en nu inspiratie zoeken. Iedereen is welkom, ongeacht geaardheid of afkomst.

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met ruimte voor andere inzichten. Onze wortels liggen in de drie vrijzinnige stromingen. Vrijzinnig wil zeggen dat het persoonlijke zoeken en onderzoeken belangrijker is dan geloofsleer en belijdenis. De persoonlijke inspiratie komt voor velen ook uit andere godsdiensten en bronnen. We hebben grote affiniteit met wetenschap en kunst en maatschappij. Omdat we ons betrokken weten bij de wereld om ons heen proberen we een bijdrage te leveren aan een humane en rechtvaardige samenleving.

Wij bieden leden en belangstellenden:

  • een vrijzinnig-christelijke kerkdienst. Daarbij worden regelmatig teksten uit andere tradities gebruikt, en is er aandacht voor muziek en kunst. Tijdens de diensten is er altijd kinderopvang en, volgens een vast rooster, kinderkring. Na afloop is er gelegenheid elkaar bij een kopje koffie te ontmoeten.
  • een maandelijkse maaltijd , vaak gevolgd door een thema-avond.
  • gespreksgroepen, lezingen, cursussen, films en concerten op levensbeschouwelijk en cultureel gebied.
  • Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar hebben we een aparte groep die gezellige en vormende activiteiten met elkaar ondernemen, onder leiding van een jongerenwerker.
  • geestelijke begeleiding bij persoonlijke levensvragen en bij ingrijpende levensmomenten.
  • de mogelijkheid om de doop te laten bedienen, een relatie in te laten zegenen of een uitvaart te laten begeleiden.


Drie stromingen
De gemeenschap van de Johanneskerk bestaat uit drie stromingen. U kunt lid of vriend worden van een van de stromingen, maar ook van de hele Johanneskerkgemeenschap. Activiteiten staan altijd open voor iedereen.
DoopsgezindenRemonstrantenVrijzinnige Protestanten

De Doopsgezinden zijn een christelijke groepering met wortels in de Reformatie.
Er zijn vele kleine zelfstandige gemeenten ontstaan die leven vanuit persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping, in verbondenheid met elkaar en die zich inzetten voor vrede in het klein en in het groot.

Vanuit dit gemeentebesef wordt er gekozen voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en een doop. (Wie al gedoopt is, kan volstaan met de belijdenis.) Geloven betekent vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

 

De eerste vrouwelijk predikant in Nederland, Anna Zernike, werd 1911 voorganger in een doopsgezinde gemeente.

 

De Doopsgezinde geest is kernachtig te vatten in:
Dopen wat (wie) mondig is
Spreken dat bondig is
Vrij in het christelijk geloven
Daden gaan woorden te boven

 

Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Adres: Singel 454,
1017 AW Amsterdam
tel. 020 623 09 14
fax 020 627 89 19
info@ads.nl
www.doopsgezind.nl


De Remonstrantse Broederschap, kortweg ‘Remonstranten’, is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen. Zo luidt de beginselverklaring. Deze geloofsgemeenschap is in de 17e eeuw in Nederland ontstaan.

Remonstranten staan voor een vrij en verdraagzaam Christendom. De broederschap komt voort uit de Reformatie en wortelt in het Calvinisme, het Humanisme en het Modernisme.

·        Bij calvinistische wortels hoort een sterk besef van verantwoordelijkheid in gemeente en in de wereld.

·        Voor het humanisme zijn autonomie en rationaliteit belangrijk.

·        Het modernisme legde een grote nadruk op religieuze stemming en minder op de geloofsleer.

Voor de gemeente van nu betekent dit: Verdraagzaamheid en nadruk op persoonlijke autonomie en verantwoordelijkheid. In 1986 namen de remonstranten als eerste kerk ter wereld de beslissing dat homoseksuele paren officieel in de kerk konden trouwen.
Remonstrantse Broederschap
Adres: Nieuwegracht 27A, Utrecht
tel. 030 231 69 70
fax 030 231 10 55

www.remonstranten.nl

info@remonstranten.org

De vrijzinnige protestanten van de Johanneskerk vormen een Gemeente van bijzondere aard binnen de PKN. Sommige leden combineren dat met het lidmaatschap van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP). Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven die geworteld is in het christendom, en die wordt gekenmerkt door een vrije en positief kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie. Kritisch, want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling maakt.

 

De VVP bestaat sinds 1913 en werd destijds als VVH opgericht binnen de Hervormde kerk. Niet veel later, in 1926, is de V.P.R.O. opgericht door de VVH. De lokale vereniging in Amersfoort is 100 jaar geleden opgericht en heeft in de zestiger jaren de Johanneskerk laten bouwen. Men kan landelijk en plaatselijke lid zijn.

 

 

 

 

 

Vereniging Vrijzinnige Protestanten

Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a
3503 RB Utrecht
Tel 030-8801497
info@vrijzinnig.nl
www.vrijzinnig.nl